Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 | THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Giới thiệu sản phẩm

 • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

 • Phân lân nung chảy dạng viên

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

 • Phân NPK NINH BÌNH 9.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 6.10.2-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

 • Phân đa dinh dưỡng NPKS 6-12-2-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 6-12-2

 • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

 • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

 • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

 • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

 • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

 • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

 • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

 • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

 • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

 • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

 • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

 • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

 • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

 • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

 • THƯƠNG HIỆU VIỆT

 • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

 • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

 • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM
Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
09:25 - 12/04/2019

Nội dung thông báo: upload/fckeditor/TB dai HDCD 2019.pdf

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: upload/fckeditor/Quy che DHCD.doc

2. Quy chế bầu cử: upload/fckeditor/Quy che bau cu 2019.doc

3. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc: upload/fckeditor/BC hoi dong quan tri ban giam doc.doc

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán:upload/fckeditor/Cong khai tai chinh 2018.xls

5. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018: upload/fckeditor/Báo cáo kiem soát 2018 PLNB (du thao).doc

6. Tờ trình số 1 về phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2018: upload/fckeditor/Loi nhuan - To trinh so 1(3).doc

7. Tờ trình số 2 về kế hoạch lợi nhuận năm 2019. Việc tạm ứng cổ tức năm 2019: upload/fckeditor/Ke hoach loi nhuan, tam ung co tuc 2019 - To trinh so 2.doc

8. Tờ trình số 3 về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát: upload/fckeditor/To trin thu lao HDQT BKS.doc

9. Tờ trình số 4 về đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019: upload/fckeditor/TT lựa chọn kiểm toán.doc