THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | THÔNG TIN CỔ ĐÔNG | Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình

English Vietnamese
THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Giới thiệu sản phẩm

  • Phân NPK-S+TE NINH BÌNH 17.5.16-6S+TE

  • Phân lân nung chảy dạng viên

  • Phân đa dinh dưỡng NPKS 10-12-5-3S-20CaO

  • Phân đa dinh dưỡng NPK 17-5-16-1

  • Phân NPK NINH BÌNH 11-2-11+TE

  • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-12-5

  • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-12

  • Phân đa dinh dưỡng NPK 10-10-5

  • Phân đa dinh dưỡng NPK 5-12-3

  • Phân NPK NINH BÌNH 8-10-3-8

  • Phân NPK NINH BÌNH 16.12.8 +TE

  • Phân NPK NINH BÌNH 5-10-3-8

  • Phân NPK NINH BÌNH 12-2-10+TE

  • Phân NPK NINH BÌNH 16-16-8 +TE

  • Phân lân nung chảy (FMP)
Video
Công ty cổ phần Phân lân Ninh Bình

Giải thưởng

  • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 2

  • GIẢI VÀNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

  • HUY CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG 3

  • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2005 VÀ 2008

  • SAO VÀNG ĐẤT VIỆT NĂM 2011 VÀ 2013

  • GIẢI THƯỞNG TRÍ TUỆ VIỆT NAM

  • GIẢI THƯỞNG BẠN NHÀ NÔNG

  • HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO

  • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2009

  • THƯƠNG HIỆU XANH BỀN VỮNG

  • VÌ SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TNMT

  • THƯƠNG HIỆU MẠNH 2008

  • THƯƠNG HIỆU VIỆT

  • THƯƠNG HIỆU HỘI NHẬP QUỐC TẾ

  • CÚP NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN

  • BÔNG LÚA VÀNG VIỆT NAM