NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

DANH HIỆU GIẢI THƯỞNG ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY

Trong các năm qua, Công ty đã đạt được nhiều huân chương, cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu, giải thưởng, bằng khen của thủ tướng chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và địa phương khác.