NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Lân hạt XK Lào

* Tiêu chuẩn chất lượng lân hạt xk thị trường Lào:

+ P2O5 total: 15.5% min;

+ CaO: 26% min;

+ MgO: 14% min;

+ SiO2: 25% min

+ Particle size: ≤ 3mm (90%)

+ Moisture : 1% max