NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Lân hạt XK Ghana

*Tiêu chuẩn chất lượng:

+ P2O5 citric and soluble: 15% min;

+ CaO: 28% min;

+ MgO: 16% min;

+ SiO2: 25% min

+ Particle size: > 3mm (90%)

+ Moisture : 1% max