NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Lân hạt XK Nhật

* Tiêu chuẩn chất lượng lân hạt xk thị trường Nhật: 

+ Soluble P2O5 in 2% ( w/v) citric acid  : 17% min

+ Alkaline  (CaO + MgO) : 40% min

+ Soluble MgO in 2%(w/v) citric acid : 12% min

+ Moisture : 1% max

+ Particle size : 2% max ( 100%)