NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Lân hạt XK Úc

*Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm:

+ P2O5 citric and soluble: 17% min;

+ CaO: 28% min;

+ MgO: 14% min;

+ SiO2: 20% min

+ Particle size: > 3mm (90%)

+ Moisture : 1% max