NIFERCO - CÂY NO ĐỦ MÙA BỘI THU

Lân hạt XK Indonesia

* Tiêu chuẩn chất lượng lân hạt xk thị trường Indonesia

+ P2O5 : 16% min;

+ CaO:  31% min;

+ MgO: 17% min;

+ SiO2: 20 % min

+ Particle size: > 3mm (90%)

+ Moisture : 1% max